کُره ای های ساکن ورارود

در بسیاری از شهرهای ازبکستان به چهره هایی از شرق آسیا بر میخوریم. این ها غالبا فرزندان کره ایهایی هستند که به فرمان استالین و مولوتف نخست وزیر روسیه شوروی (بعدها وزیر امور خارجه)  در سال 1937از مناطق ساحلی اقیانوس آرام شوروی به سه کشور آسیای مرکزی کوچانده شدند:...

خوشنویسی

خط میرعلی هروی (الکاتب) شعر میر علی هروی،کاتب ناشناس عمری از مشق دوتا بود قدم همچون چنگ تا خط من بیچاه بدین قانون شد طالب من همه شاهان جهانند ولی در بخارا جگر از بهر معیشت خون شد شعر میر علی هروی ، کاتب ناشناس عمری از مشق دوتا بود قدم همچون چنگ تا خط من بیچاه بدین...

خویشاوندی دو معمار اصفهانی در سمرقند و بخارا ؟

این نوشته در مجله بخارا (ایران) به چاپ رسیده است خویشاوندی دو معمار اصفهانی در سمرقند و بخارا؟؟ در محله روح آباد سمرقند و بفاصله فقط چند صد متر  تا مجموعه ریگستان، گور امیر تیمور قرار دارد. این بنا  (معروف به „گور امیر“) متشکل از دروازه و ایوانی شکیل و...

پارسی را در همه جا پاس میداریم

  سید رضا علی زاده سمرقندی، بزرگ مرد ایرانی تبار این مقاله در مجله بخارا (ایران) به چاپ رسیده است سیاست استعماری روسیه تزاری در مناطق مسلمان نشین بر پایه نادیده گرفتن(ظاهری) مردم مستعمره بود. برهمین پایه، مردم محلی منطقه در جهل و بی خبری نگه داشته میشدند. در...