کُره ای های ساکن ورارود

در بسیاری از شهرهای ازبکستان به چهره هایی از شرق آسیا بر میخوریم. این ها غالبا فرزندان کره ایهایی هستند که به فرمان استالین و مولوتف نخست وزیر روسیه شوروی (بعدها وزیر امور خارجه)  در سال 1937از مناطق ساحلی اقیانوس آرام شوروی به سه کشور آسیای مرکزی کوچانده شدند:...

چای

مسعود حسینی پور[1] ز جوش چای جوشم این ندا در گوش میاید که: چای تلخ روشن میکند طبع سخن دان را  (عبدالقادر سودای بخارایی ، 1823؟-1873) نوشیدن چای جزیی از زندگی روزمره  مردم آسیای مرکزی است ،  که در آن منطقه خصوصیات خود را دارد. اکثرا در بیشتر مناطق چای...