جامعه

Society

کُره ای های ساکن ورارود

در بسیاری از شهرهای ازبکستان به چهره هایی از شرق آسیا بر میخوریم. این ها غالبا فرزندان کره ایهایی هستند که به فرمان استالین و مولوتف نخست وزیر روسیه شوروی (بعدها وزیر امور خارجه)  در سال 1937از مناطق ساحلی اقیانوس آرام شوروی به سه کشور آسیای مرکزی کوچانده شدند:...

چای

مسعود حسینی پور[1] ز جوش چای جوشم این ندا در گوش میاید که: چای تلخ روشن میکند طبع سخن دان را  (عبدالقادر سودای بخارایی ، 1823؟-1873) نوشیدن چای جزیی از زندگی روزمره  مردم آسیای مرکزی است ،  که در آن منطقه خصوصیات خود را دارد. اکثرا در بیشتر مناطق چای...