نسخ خطی و سند قدیمی و خوشنویسی

Old books, Documents & Calligraphy

خوشنویسی

خط میرعلی هروی (الکاتب) شعر میر علی هروی،کاتب ناشناس عمری از مشق دوتا بود قدم همچون چنگ تا خط من بیچاه بدین قانون شد طالب من همه شاهان جهانند ولی در بخارا جگر از بهر معیشت خون شد شعر میر علی هروی ، کاتب ناشناس عمری از مشق دوتا بود قدم همچون چنگ تا خط من بیچاه بدین...