کتاب

Books

آثار تاریخی ورارود و خوارزم

کتاب سه جلدی "آثار تاریخی ورارود و خوارزم"، نوشته دکتر منوچهر ستوده مسعود حسینی پوراین نوشته در مجله بخارا (ایران) چاپ شده استآب در کوزهگفته میشود که یازده عدد مبارکی است، چه «هو » هم برطبق حروف جُمل عدد11را رقم میزند. یازدهمین سفر به ورارود را نیز با این باور شروع...