دین

Religion

آقا صالح، سرباز ارتش شوروی در جنگ دوم جهانی

این مقاله پیش تر در مجله بخارا (ایران) چاپ شده است .............................................................................................. مسعود حسینی پور     دعای آقا صالح، سرباز سابق  ارتش سرخ در شماره گذاشته اشاره ای به پاتوق دوستان درگالری عکس کاروانسرای...