این نوشته در مجله بخارا (ایران) چاپ شده است ..............................................................................................                     ...