فیلم: بخارا از نزدیک Film: BUKHARA UP CLOSE

فیلم “ بخارا از نزدیک“(BUKHARA UP CLOSE) مسعود حسینی پوراین نوشته در پیش در مجله بخارا (ایران) چاپ شده استدر زمستان گذشته فیلم مستند “ بخارا از نزدیک“ (BUKHARA UP CLOSE) را به پایان رسانیدم. درازای زمان این فیلم 96 دقیقه یعنی بیش از یکساعت و...

میرزا تورسون زاده در تئاترهای ایران

میرزا تورسون زاده (1911-1977) میرزا تورسون زاده یکی از ادبای پیشروتاجیکستان در قرن بیستم میباشد و دوران شوروی میباشد. او در سال 1911 م. در  روستای قراتاغ که چندان از شهر دوشنبه، پایتخت کنونی تاجیکستان دور نیست متولد شده است تورسون زاده  31 سال و تا زمان...